Home

Unitárius erdélyi fejedelem

 1. Az unitárius fejedelem. János Zsigmünd erdélYi fejedelem 400-ik születése évfordulója alkalmából. Az önáll,) ErdClynek két unilárius. fejedelmt: volt
 2. A fejedelem és utódai az erdélyi katolikus egyház helyreállítására és ugyanakkor az unitárius vallás visszaszorítására igyekezett. Első lépésként elvette az unitáriusoktól a nyomdát, Dávid Ferencet pedig udvari prédikátori állásából elmozdította
 3. - Apafi fejedelem próbálkozik a kolozsvári unitáriusok sanyargatásával Az unitárius egyház 17. századi történetére refl ektáló hosszasabban idézet fejezetcímek elég egyértelműen világítanak rá az erdélyi fejedelmeknek e felekezet irányában tett gesztusa-iról

Erdély fejedelme: 1540. július 7. - 1571. március 14. (30 évesen) 1570. augusztus 16. 1571. március 14. Az 1570. augusztus 16-án megkötött speyeri szerződést követően hivatalosan ő lesz az első erdélyi fejedelem. Somlyai Báthory István Erdély fejedelme: 1533. szeptember 27. - 1586. december 12. (53 évesen) 1571. május 25. János Zsigmond erdélyi fejedelem emlékére. Magyar Unitárius Egyház. July 7, 2020 ·

János Zsigmond (1541-1571) - erdélyi fejedelem és magyar király, az unitárius reformáció nagy támogatója. Bogáti Fazekas Miklós (1548 - 1598 után) - prédikátor, író, az ószövetségi zsoltárok magyar fordítój János (János Zsigmond) magyar király (1570-től erdélyi fejedelem) volt unitárius. Az erdélyi fejedelmek közül még Székely Mózes volt unitárius. Ma az unitárius gondolatrendszer, a vallás egy nyitott gondolkodású, személyes megközelítése, mely a hitek és kétségek széles körének ad teret Erdély fejedelmei Az első fejedelem: Erdély történetének tárgyalásakor fontos kiemelni, hogy Szapolyai János Magyarország királyaként uralkodott, és fiát János Zsigmondot is magyar királlyá - nem pedig erdélyi fejedelemmé - választotta a rákosi országgyűlés 1540 szeptember 13 -án Erdély rendi állam volt ugyan, de az állam irányításában a fejedelem akarata érvényesült. Országgyűlést csak ő hívhatott össze, így az erdélyi rendeknek eleve kevesebb szerep jutott a politikában. Mellette működött ugyan a Fejedelmi Tanács, de ennek tagjait a fejedelem választotta ki, é Hogy miért tűnt le ilyen hamar, annak valószínű az a magyarázata, hogy az unitárius János Zsigmond halálát követően Bátori István lett az erdélyi fejedelem, aki 1571, szeptember 17-én kelt rendeletével megtiltotta a protestáns jellegű kiadványok megjelenését az uralma alá tartozó területeken

Az Erdélyi Unitárius Egyház - unitarius

Maga az unitárius elnevezés 1600-ban fordul elő először, az egyház pedig hivatalosan 1638 óta használja. Az unitárius vallást az 1568-as tordai országgyűlés a katolikus, a lutheránus és a református vallás mellé helyezte. Az új hit erős támogatója János Zsigmond erdélyi fejedelem volt, aki 1571-ben a. A REFORMÁTUSOK és unitáriusok küzdelmei 1566-ban indultak meg. Az unitáriusok legtudományosabb vitázója, DÁVID FERENC, számos munkát írt hite védelmére s a reformátusok hasztalan harcoltak tanításai ellen.Maga János Zsigmond erdélyi fejedelem is áttért az unitárius vallásra Az Unitárius Egyház szellemi atyja Dávid Ferenc. Mint az akkori fejedelem, János Zsigmond udvari papja, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Európában először, akkor, amikor máshol vallásháborúk dúlnak, Erdély földjén a 1568-ban a Tordai Országgyűlésen kihirdették a vallási tolerancia törvényét Az unitárius egyház hatása azonban végül nem terjedt túl az erdélyi magyarok körein. Legnevesebb képviselője Dávid Ferenc volt, akit a katolikus Báthory István erdélyi fejedelem börtönében halt meg. Az unitárius nézetek továbbfejlesztésével keletkezett egy sajátosan erdélyi irányzat, a szombatosoké

Az Erdélyi Unitárius Egyház a Romániában élő unitáriusok közössége, amely 1568-ban alakult Erdélyben.A 2002-es népszámlálás adatai szerint az egyháznak 66846 tagja volt, ami Románia lakosságának 0,3%-a, Erdély lakosságának pedig 1%-a.Az egyház püspöke 1996-2008 között dr. Szabó Árpád. 2008 december elején a Fehéregyházi Zsinaton az Egyház 31. püspökének. A II. János néven magyar királlyá választott erdélyi fejedelem Európában elsőként mondta ki a szabad vallásgyakorlás lehetőségét. A történelem egyetlen unitárius vallású uralkodója 1571. március 14-én, pontosan 449 éve hunyt el János Zsigmond Unitárius Kollégium épülete Kolozsváron belvárosi unitárius templom (a három kolozsvári templom egyike) Bolyai téri unitárius templom erdélyi erődtemplom egyike) A nagyajtai unitárius templom A magyarszováti unitárius templom A sepsikőröspataki unitárius templom A sepsiszentgyörgyi unitárius templom a Kós Károly úton Az Erdélyi Unitárius Egyház a. Az Erdélyi Unitárius Egyház a Romániában élő unitáriusok közössége, amely 1568-ban alakult Erdélyben, mint az egyik első unitárius egyház.A 2002-es népszámlálás adatai szerint az egyháznak 66 846 tagja volt, ami Románia lakosságának 0,3%-a, Erdély lakosságának pedig 1%-a

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. Kategória: Egyéni tehetséggondozás, 2011. január 10., hétfő. 1. A korszak egyik kiemelkedő alakja Fráter György volt. Írja le életútját, politikai pályáját, törekvéseit és kudarcait! 10 pont (Megoldás itt.) Kiváló magyar politikus. Horvát-dalmát családban született, apródosodott. Egyháztörténeti áttekintő - Kovács Sándor, Simén Domokos (Erdő János Útmutató évszámok az unitárius egyház múltjából című tanulmány alapján) 1510-1520. Dávid Ferenc Kolozsváron született, születésének évszámát nem ismerjük pontosan. Apja a szász nemzetiségű Hertel Dávid, anyja valószínűleg magyar. Nevét az akkori humanista szokás szerint apja. Nem sokkal a tordai országgyűlés után János Zsigmond erdélyi fejedelem, akiről köztudott volt unitárius hite, Dávid Ferenc püspökkel, az unitárius egyház alapítójával Brassóba látogatott, szinte napra pontosan 450 évvel ezelőtt Dr. Ferenczy Géza: Pályázat János Zsigmond erdélyi fejedelem életrajzának megírására 1 Taar Géza: Az anyaszentegyház építése 2 Dr. Gál Kelemen: Kovácsi Antal (Befejezés) 14 B.: ElioWt . Károly 23 Sz. I.S.: Egy korszak végén 25 Gróf Horváth-Tholdy Rudolf (1870-1931) 29 N.: Az Unitárius Irodalmi Társaság köréből 3 Dávid Ferenc neve keveseknek cseng ismerősen, pedig a XVI. századi prédikátor nagyon is megérdemelné, hogy a nagyok között tiszteljük.Magasan művelt, nagy tudású férfi volt, ő alapította az unitárius egyházat, Erdélyben olyat tett, amiről a fényes Európa akkor még nem is hallott: megalkotta a vallásbékét. Fogságban, Déva várának börtönében hunyt el.

1928. Az erdélyi unitárius ifjúság első országos konferenciáját Székelykeresztúron rendezik meg. A konferencia elnöke Szent-Iványi Sándor kolozsvári lelkész, munkatársai Balázs Ferenc, Szabó Samu, Fikker János, Mikó Imre és mások. 1930 Az erdélyi unitárius egyház megalapítása Dávid Ferenc nevéhez köthető, aki eredetileg katolikus volt, majd az evangélikus és a református hit felvétele után állapodott meg az unitárius vallásnál.95 Az unitáriusok (antitrinitáriusok vagy más néven szentháromságtagadók) az egy Istenben hittek, nem fogadták el a. Az erdélyi fejedelem és magyar király a legenda szerint 1567-ben a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni. Az összegyűlt székelyek, Csík, Gyergyó és Kászon népe, pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekeztek, ahol Szűz Mária segítségét kérték, majd a Hargita Tolvajos.

A pusztai népek körében általános az egyistenhit. Dávid Ferenc, az unitárius egyház alapítója még a katolikus vallás Szentháromság-tanában is a pogány Európa sokistenhitének maradványait vélte felfedezni. A világ unitárius egyházfője 2008 óta Bálint Benczédi Ferenc, a kolozsvári központú egyháznak napjainkban 65 ezer híve van unitárius vallás vagy valamelyik antitrinitárius irányzat híve. Éppen e kérdéskör vizsgálatához nyújtanak kiváló forrásanyagot Enyedi György alaposan soha nem vizsgált prédikációi. Az erdélyi politikai élet drámai fordulatot vett az 1594-es esztendő első felében Eredetlegenda. A Miklós József által összeállított, 2004-ben kiadott Csíki lexikonban a csíksomlyói búcsúról szóló szócikk a következőket állítja: A mostani pünkösdi búcsú kezdetét az 1567-es évre vezetjük vissza, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem egy 1566-ban kiadott rendelete értelmében Csík, Gyergyó és Kászon székeket is unitárius hitre. Pályázat János Zsigmond erdélyi fejedelem életrajzának megírására.1 Az Unitárius Irodalmi Társaság évi rendes közgyűlésére jöt-tünk össze, melynek feladatai közé tartozik alapszabályunk 18. §. b) pontja szerint a társaság működésének vezérelveit is megálla-pítani Székely Mózes erdélyi fejedelem életérol viszonylag kevesen foglalkoztak behatóan és alaposan, mely annak tulajdonítható egyrészt, hogy o volt az egyetlen székely fejedelme Erdélynek, másrészt azért mert a legkisebb magyar történelmi egyháznak, az unitáriusnak volt a tagja, harmadsorban pedig azért, mert csak mindössze.

Erdélyi fejedelmek listája - Wikipédi

Az erdélyi fejedelem, és lengyel király megválasztásának körülményei és uralkodásának egyháztörténeti szempontból igen fontos mozzanata, a jezsuiták betelepítése a kurzus témája. Az unitárius egyház kialakulása. Báthori István, Erdély fejedelme. Báthori Zsigmond, Erdély fejedelme. A Biblia első román fordításai Erdélyi terjedés [szerkesztés] Az unitárius tanok Fausto Sozzini igehirdetésével jutottak el Erdélybe. Az 1560-as években Giorgio Biandrata (Blandrata György), János Zsigmond erdélyi fejedelem orvosa is meggyőzte a fejedelmet ezen eszmék igazságáról

Ekkor lett az unitárius vallás is olyan törvényesen bevett vallássá recepta religiová - mint a katolikus, a református és az evangélikus. Csanádi Demeter (Chanadi Demeter) János Zsigmond erdélyi fejedelem ~ ú titkára, históriai ének-író Lipót fejedelem által adott Hitlevélben, mely az 1791-beli 2. tör-vényczikkbe van beigtatva. Mind e törvények és biztosítékok ellenére, sajnos, hogy a mult század az erdélyi unitáriusokra nézve a szerencsétlenségek és a bal-sors százada volt: elvétettek templomaik, iskoláik, papi telkeik, bir

Tíznaposan vált uralkodóvá, rövid élet adatott meg neki, mégis az első európai fejedelmek között volt, aki meg tudta oldani a reformációból fakadó konfliktusokat, hitvallások közötti békét hozva országába: most 450 esztendeje hunyt el János Zsigmond, az első erdélyi fejedelem Unitárius vallás, a reformáció korában Erdélyben bevett és törvényes joggal felruházott négy vallás közül a negyedik. Alapelve: az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Isten lélek, tehát személy, és ugy személyére, mint lényére nézve oszthatatlan egység; mindenható erő, akarat, bölcseség, igazság, jóság. Erdélyi messiás. A protestantizmus világában szokatlan kultuszt építettek az erdélyi unitárius hívek Dávid Ferenc alakja köré - a hitelveiért börtönbe vetett prédikátor megpróbáltatásait Jézus Krisztus passiójával állították párhuzamba. Mint az minden forradalmi irányzat esetében történni szokott, a. 1571-1576 Báthory István fejedelemségének időszakát jelzi. A fejedelem és utódai az erdélyi katolikus egyház helyreállítására és ugyanakkor az unitárius vallás visszaszorítására igyekezett. Első lépésként elvette az unitáriusoktól a nyomdát, Dávid Ferencet pedig udvari prédikátori állásából elmozdította [4] 1568-ban Szapolyai János Zsigmond erdélyi fejedelem tordai ediktuma - amely a 16. századi Európa legmagasabb szintű vallási toleranciáját kodifikálta -, az unitáriusokat is a bevett felekezetek közé emelte, sőt, a fejedelem maga is a szentháromság-tagadás hívévé vált. Aligha tévedünk, ha mindezt az egyetemes.

Magyar Unitárius Egyház - János Zsigmond erdélyi fejedelem

 1. Az unitárius fejedelem . Home ; Az unitárius fejedelem DOWNLOAD PDF. Recommend Documents. A fejedelem és az irodalom 1 . GÉZA FEJEDELEM . Móricz Zsigmond. A nagy fejedelem. (Az Erdély-trilógia második része) Niccolò Machiavelli A fejedelem . Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje . Az Árpád Fejedelem Általános Iskola.
 2. 1540. július 7-én született János Zsigmond néven II. János magyar király, az első erdélyi fejedelem, a Magyarország keleti része felett uralkodó Szapolyai János fia. Csecsemőként került a trónra, így uralkodása nagy részében Fráter György, majd anyja, Izabella királyné vezette az országot, személyes irányításához az Erdély státuszát rendező speyeri egyezmény.
 3. Erdély fejedelmei. Az első fejedelem: Erdély történetének tárgyalásakor fontos kiemelni, hogy Szapolyai János Magyarország királyaként uralkodott, és fiát János Zsigmondot is magyar királlyá - nem pedig erdélyi fejedelemmé - választotta a rákosi országgyűlés 1540 szeptember 13 -án
 4. Unitárius: d) Ki volt az az erdélyi fejedelem, aki az unitárius hitre tért? e) Mit nevezünk Debreceni Hitvallásnak? f) Ki írta Az országban való romlásnak okairól című művet? Milyen megállapításokat tartalmaz? Ki reflektált rá? Kinek a politikai végrendeletéből való az idézet
 5. t egyik kezét szívére teszi, a másikkal az ég felé mutat, és az ülésező rendek előtt kimondja: A hit Isten ajándéka

Báthory István katolikus fejedelem-> cenzúra bevezetése, vallásújítás tilalma, unitáriusok korlátozása -> szétválik az unitárius és a református egyház. A folyamat végpontja 1576-ban: Dávid Ferenc a püspöke azoknak, akik az ő vallásán vagynak Kovács Sándor: Az unitárius reformáció nyomában. Korunk 28 (2017:9) 18-26. P. Szentmártoni Kálmán: János Zsigmond erdélyi fejedelem. Keresztény Magvető 72 (1940:4-5) 147-155. Simén Domokos: János Zsigmond valláspolitikája. Keresztény Magvető 99 (1993:1) 12-23. Szócik

A 7. fejezet lényegét így összegezi a szerző: Az unitárius vallást Erdélyben a bevett vallások közé számítják, s a többiekkel egyenlőnek nyilvánítják, miután a három nemzet egyenjogúsága már megvalósult Erdélyben. A vallásszabadsá-got már 1557-ben és 1564-ben is kimondta az erdélyi országgyűlés, az 1568-a Ennek következtében szerveződött meg az Erdélyi Unitárius Egyház. Hívei követték Dávid Ferencet, és a megalakult új egyház első püspökévé választották meg. János Zsigmond fejedelem országát, Erdélyt, Európa szellemi szabadságának a földjévé tette JZSUK. 450 éves az iskola. Rólunk 450 éves az iskola. 450 éves az iskola. A tudás és az élő hit iskolája. MUSIS ET VIRTUTIBUS. Az Unitárius Kollégium Erdély egyik legrégibb ismert (és elismert) iskolája, amely a legnehezebb időkben is esélyt adott a tanulásra - felekezetre való tekintet nélkül 451 éve, 1568. január 6-án kezdődött és január 13-ig tartott Erdélyben a tordai országgyűlés, amely kimondta négy vallás - a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius vallás - szabadságát és egyenjogúságát, és ezzel a világban elsőként hirdette meg a vallási toleranciát

Híres unitáriusok - Magyarok - Magyar Unitárius Egyház

Unitarizmus - Wikipédi

Az első erdélyi fejedelem uralkodása nem tartott hosszú ideig, ugyanis 1571-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt, jelentősen megnehezítve az erdélyi rendek helyzetét A legenda szerint legyőzik a fejedelem seregét, és ennek emlékére rendezik meg a pünkösdi búcsút. A történettudomány kutatásai szerint ez a legenda nem megalapozott, mert Erdélyben csak 1568-ban vezették be az ún. bevett vallások szabad gyakorlásának rendszerét, vagyis ekkor alakult meg az Erdélyi Unitárius Egyház. A türelmi törvény előkészítésében jelentős szerepe volt Dávid Ferencnek, az erdélyi unitárius egyház alapítójának és első püspökének. Dávid Ferenc - eredeti nevén Franz David Hertel - valamikor 1520 - más források szerint 1510 - körül látta meg a napvilágot Kolozsvárott, iparos család gyermekeként 1540. július 7-én született II. János magyar király, - János Zsigmond néven - az első erdélyi fejedelem, a keleti országrész felett uralkodó Szapolyai János fia. Második Szapolyai-királyunk csecsemőként került a trónra, így uralkodása nagy részében Fráter György, majd anyja, Izabella királyné vezette az országot. Eszerint az ünnep, vagyis a pünkösdszombati búcsújárás eredete 1567-re megy vissza, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem haddal próbálta a csíki székelyeket unitárius hitre téríteni. A székelyek azonban a csatában győzedelmeskedtek, s ennek emlékünnepe lett pünkösd szombatján a búcsújárás Csíksomlyóra

Erdély fejedelmei tortenelemcikkek

Unitáriu

János Zsigmond erdélyi fejedelem az egyház erős támogatója volt; az 1571-ben tartott marosvásárhelyi országgyűlésen megerősítette a tordai országgyűlés határozatát. A fejedelem a gyulafehérvári nyomdát Dávid Ferenc rendelkezésére bocsátotta az unitárius tanik terjesztésére Székely Mózes fejedelem 1603. május és június folyamán az Erdélyi Fejedelemség nagy részét sikeresen felszabadította - néhány szász város kivételével -, Basta zsoldosait Erdélyből kiűzte, de országépítő munkáját nem tudta folytatni, ugyanis a Habsburg kormányzat megbízta Radu Serban havasalföldi vajdát, hogy. Az első erdélyi protestáns teológia tulajdonképpen az 1568-ban alakult kolozsvári unitárius akadémia volt, református teológia csak több mint 50 év után jöhetett létre.2 Bethlen Gábor uralkodása idején, 1622-ben határozta el az országgyűlés egy collegium academicum felállítását Gyulafehérváron. A fejedelem. Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség, Gyergyószentmiklós. 844 ember kedveli · 2 ember beszél erről. Közössé

Az unitárius vallás Demokrat

Emiatt a lengyel lutheránusok és kálvinisták is üldözték, így elfogadta János Zsigmond erdélyi fejedelem meghívását, akinek 1563-tól vált orvosává és tanácsosává, amely tisztséget a későbbi fejedelmek udvarában is betöltötte. kálvinista vagy unitárius püspök volt, hanem az erdélyi magyarok püspöke. Ebben az. Báthory István erdélyi fejedelem uralkodása /Harmat Árpád Péter/ Báthory István 1533-ban, a vajda címet több alkalommal is megszerző somlyói Báthory-ág sarjaként látta meg a napvilágot Szilágysomlyón. Famíliája az akkoriban Erdélyhez tartozó Partiumban birtokolta a somlyói mellett a szatmári és szinéri uradalmat is erdélyi fejedelem titulust. Halála után az erdélyi rendek Báthory Istvánt választották fejedelemmé. Báthory István erdélyi uralkodása első évében fontos problémákkal került szembe. Egyfelől egy székely felkeléssel, amit levert, másfelől pedig a Bekes Gáspár-féle trónköveteléssel Az erdélyi katolikusok egy legendás csatához kötik a búcsújárás egyik hagyományát. A legenda szerint 1567-ben János Zsigmond, erdélyi fejedelem erőszakkal kívánta unitárius hitre áttéríteni Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát

Boros György unitárius püspök naplója 1926-1941 - Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 1. (Kolozsvár, 2001) Pozsonyi Szentmártoni Kálmán: János Zsigmond erdélyi fejedelem élet- és jellemrajza (Székelykeresztúr, 1934 Székelyderzs, Derzs, A Székelyderzsi Unitárius Vártemplom az egyetlen olyan romániai magyar mûemlék, amely az UNESCO világörökség kincsének a része. Erdélyi turizmus, programok, programlehetõségek. Székelyföld, Hargita - tartalmas nyaralás, felejthetetlen utazás Cserében búcsút ígért. Viszont a helyiek és a legenda úgy tartja, hogy amikor 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem Csík lakosságát erőszakkal akarta áttéríteni az általa is harmadikként felvett vallásra, az unitárius hitre, a székelyek megütköztek a hódítóval Erdély élén a fejedelem áll, de a tisztség betöltéséhez szükséges volt a törökök jóváhagyása is. itt hozzák létre az unitárius egyházat. Európában egyedülálló módon az erdélyi országgyűlés több alkalommal is a négy vallás szabad gyakorlásáról hozott törvényt (pl.: 1568- tordai országgyűlés).. A későbbi erdélyi fejedelmek, a Habsburg-ház, illetve a román szocialista rezsim lép-ten-nyomon fellépő elnyomásának ellenére a 16. század európai antitrinitárius közösségei közül egyedüliként az erdélyi unitárius egyház élte meg a 21. századot. A viharos évszá

AZ UNITÁRIUS HITVITÁZÁS

453 éve, 1568. január 6-án kezdődött és január 13-ig tartott Erdélyben a tordai országgyűlés, amely kimondta négy vallás - a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius vallás - szabadságát és egyenjogúságát, és ezzel a világban elsőként hirdette meg a vallási toleranciát És bár így a búcsú kiemelt jelentőségű esemény lett, eredettörténete elég zavaros. A legnépszerűbb teória szerint a csíksomlyói búcsújárással egy 1567-es csata emlékét ápolják a katolikus székelyek, a történet szerint abban az évben próbálta őket János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel unitárius hitre téríteni 1704. erdélyi fejedelem, 1705. vezérlő fejedelem (Szécsény), 1707. ónodi országgyűlés, Habsburgok trónfosztása. 708-tól folyamatos visszavonulás, csak jó béke elérése a cél

Ordasi református templom, Ordasi tájház, Dunapataj

Debreceni Egyházközség - Magyar Unitárius Egyhá

 1. Báthory István erdélyi fejedelem (1571-1586), Lengyelország királya (1576-1586) János Zsigmond halálával egyben a Szapolyai-család is kihalt. Halálával a speyeri egyezmény szelleme alapján I. Miksa egyesíthette volna Erdélyt Magyarországgal, ehelyett azonban Báthory István önálló fejedelemséget alakított ki
 2. A székelyek egy része csatlakozott is az oláh vajdához, mások a fejedelem oldalán maradtak. 1603. július 17-én Brassó mellett vereséget szenvedtek az addig sikeres erdélyi csapatok. Ezt a csatát Erdély mohácsának is szokták nevezni
 3. Erdély területe harmadával csökken - meggyengül a fejedelemség ; Személyek. Bocskai István: erdélyi és magyar fejedelem 1505-1506, a hajdúk letelepítője; Bethlen Gábor: fejedelem 1613-1629, megválasztott magyar király 1620, Erdély uralkodása alatt érte el nemzetközi csúcspontjá
 4. 4 Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István, Az erdélyi unitárius egyház története, I, ford. Márkos Al-bert, bev., a fordítást a latin eredetivel egybevetete Balázs Mihály, s. a. r. Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár B. Lehel, Kolozsvár, Erdélyi Unitárius Egyház, 2005 (Az Erdélyi Unitárius Egyhá
II

Az újkor (1492-1914) Sulinet Tudásbázi

 1. (Pozsonyi Szentmártoni Kálmán, János Zsigmond Erdélyi fejedelem élet- és jellemrajza, Globus Könyvnyomda, Cristur Székelykeresztúr, 1934, 357.) Továbbiak János Zsigmond Unitárius Kollégiu
 2. Mária adott erőt és bátorságot a katolikus hitüket védő székelyeknek, hogy 1567 pünkösd szombatján diadalt arathassanak a protestáns hitet erőltető János Zsigmond erdélyi fejedelem seregei felett. A fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni
 3. János választott magyar király, azaz közismert nevén János Zsigmond fejedelem a csíki katolikus székelyeket unitárius vallásra akarta téríteni, ám a hazaiak győzelmet arattak felette. A történet sántít. Ilyen csatát nem ismer a történelem, s különben is 1567-ben még nem volt elismert vallás az unitárius
 4. Az első erdélyi fejedelem uralkodása nem tartott hosszú ideig, ugyanis 1571-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt, jelentősen megnehezítve az erdélyi rendek helyzetét. János Zsigmonddal egy igen széles látókörű uralkodó veszett oda, hiszen azon kevés európai uralkodók egyike volt, akik már 16. században abszolválni tudták a.
 5. a templomban - tartották az erdélyi unitárius egyház zsinatát.30 Orbán Balázs 1869­ben 604 lakosról tesz emlí­ tést, akik közül 303 unitárius, 263 református, 8 ka­ tolikus, 25 ortodox vallású és 5 idegen.31 A falu unitárius templomáról alig emlékezik meg a szakirodalom. 1864­ben Farkas József unitárius
 6. den emberi háládatosság között hazánknak, nemzetünknek tartozunk

Erdélyi_Unitárius_Egyház : definition of Erdélyi_Unitárius

Erdély Területe már csak ezért is elkülönült, de meg a XVI. századtól történelme is másképpen alakult, és 1848-ig Magyarország egyik önálló részévé vált. Nyugati tájait e korban partium nak nevezték, mely az erdélyi fejedelem fennhatósága alá tartozott ugyan, de nem volt része Erdélynek Egészen más a katolikus egyház és a fejedelem viszonya, ugyanis Fráter György 1551-es halálát követően a katolikusok kiszorultak az erdélyi hatalomból, tovább tépázta befolyásukat az 1556-os szekularizáció, ráadásul ettől az évtől kezdve a római katolikus vallásgyakorlatot is erőteljesen korlátozták (pl.

A magyar királlyá választott csecsemő, aki egész Európára

 1. A Habsburgokkal állandóan harcban levő Erdély önmagát protestáns országként határozta meg, ezért a fejedelem a protestantizmuson belüli ellentétek megszüntetésében volt érdekelt. Ezért jól átgondolt stratégiaként dolgozott a felekezetek megbékélésén, és ez a közhangulat tükröződik az 1560-as években.
 2. Bár Erdély szerves része volt a magyar királyságnak, Bocskai István fejedelem végrendeletében lelkére kötötte utódainak, hogy amíg Magyarország felett idegen hatalmak versengenek és a korona is idegen király kezén van, addig őrizzék meg a magyar nemzeti eszme menedékéül az önálló erdélyi fejedelemséget
 3. erdélyi fejedelem jogkörét meghagyva engednie kellene, hogy a felterjesztett Diploma alapján erdély a császári hatalom protektorátusa alatt saját törvényei szerint területi és egyházi autonómia alapján a bevett vallások (református, lutheránus, unitárius
 4. Ennek előzménye volt, hogy János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett Szűz Mária segítségét kérve, majd legyőzte a fejedelem seregét a Tolvajos-tetőn
 5. t Kálvin elismert vitapartnere bibliai alapok hiányában kétségbe vonta a Szentháromság hagyományos dogmáit

A Zsinat ünnepi nyilatkozatot fogadott el az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi vallásügyi törvényalkotásának és a Magyar Unitárius Egyház fennállásának 450. évfordulója alkalmából. Ezt követően Buzogány-Csoma István lelkész adott elő alkalmi dalaiból / Az unitárius vallás az egyetlen magyar alapítású vallás. Reformvallás, protestáns, Dávid Ferenc alapította a XVI. században, főként az erdélyi magyarság körében, a történelmi Erdélyben terjedt el. János Zsigmond magyar király és Székely Mózes erdélyi fejedelem is unitárius vallású volt. Az alapító Dávid Ferenc.

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói

Erdélyi Unitárius Egyház - Uniópédi

Az erdélyi fejedelemség megszilárdítása 1566-ban I. Szulejmán szultántól ún. szövetség-levelet szerzett, amely tartalmazta Erdély számára a szabad fejedelemválasztás jogát. János Zsigmond az 1570-es speyeri egyezményben lemondott választott királyi címéről, és elsőként használta az erdélyi fejedelem címet - (A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai ; 4/3/1.) Luther fellépése 1517-ben és az a tézise, miszerint a teológiának egyetlen forrása van, a Biblia , szükségszerűen maga után vonta a lutheri elgondolásokon túlmutató protestáns irányzatok megjelenését A protestáns unitárius felekezet innentől számítja létjogosultságát, és Erdélyben az evangélikus (lutheránus) és a református (kálvinista) mellett létszámában, és javaiban is megerősödött. Maga a fejedelem, az európai műveltséggel rendelkező és több nyelven beszélő János Zsigmond is unitáriusként halt meg Ez az erdélyi magyar protestáns (református, evangélikus, unitárius) felekezetű lelkészképzés egyetlen intézménye. A díszteremben két neves protestáns fejedelem néz velünk szemben a festményekről: Bocskai István és Bethlen Gábor. Az utóbbi fejedelem mellszobrát megtekintettük a Kétágú templom udvarán György haláláig a többség megmarad katolikus hitben, majd János Zsigmond fejedelem uralkodása idején terjedt rohamosan az új hit. Székelykeresztúron a reformáció 1548-1568 között zajlott le, 1548-ban még katolikus, 1568-ban már unitárius pap volt a városban. Az új hit terjesztője a helységben nagy valószínűségge

Wikizero - Erdélyi Unitárius Egyhá

Rákóczi György fejedelem hirdetett ki 1653. március 15-én. Az Approbaták (teljes nevén Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum , azaz Erdélyországnak és a hozzákapcsolt magyarországi részeknek megerősített törvényei) az erdélyi országgyűléseken 1540 óta hozott törvénycikkeknek. BETHLEN ERDÉLYE, ERDÉLY BETHLENE A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai DÁNÉ VERONKA HORN ILDIK János Zsigmond erdélyi fejedelem (1540-1570) Fotó: dka.oszk.hu Ezek után tartották 1568. január 6-13. között az újabb tordai országgyűlést, amely egyenjogúsította az unitárius vallást is, így alakult ki a négy bevett vallás, a katolikus, evangélikus, református és unitárius Az 1787-ben épült, elegánsan puritán váradolaszi református templom a partiumi református múzeum mellett található. Az értékes egyházi kegytárgyak mellett a múzeumban őrzik Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége, Lorántffy Zsuzsanna(1600-1660) által készített hímzéses terítőt és a Váradi Biblia egy eredeti példányát

Az solennitasok után Erdélyben az fejedelem az új fejedelemasszonnyal béméne, elkísírvén az megnevezett gróf Svarcemburg véle lévő több német urakkal, úri és hercegasszonyokkal, többek között az electornak fő marsalkja Borsdorf, cancellariusa Knizbech, egy nénje is az fejedelemasszonynak 105, brunsvigi hercegné elkísíré. unitárius egyházi irodalom - A magyar *unitárius egyház megalakulása óta fontosnak tartotta azt, hogy a Szentírás üzenetét szóban és írásban *minél szélesebb körben terjessze. Az újonnan alakult felekezet irodalmának első termését a 16-18. század hitvitairodalma, a prédikációskötetek, katekizmusok, imádságoskönyvek és énekeskönyvek tekintélyes száma adja.

Kálnok – WikipédiaErdély – WikipédiaCsíkszereda – Mikó vár | Bagyinszki Zoltán fotográfusTörténeti munkákErdélyország: Csíksomlyói búcsú 2012