Home

2 6. számú melléklet a 27/1996. (viii. 28.) nm rendelethez *

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáró A munkavédelmi felügyel ıség a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizet ıhelyet, ennek hiányában az illetékes megyei (f ıvárosi) 1. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez 2. számú melléklet a 27/1996. (VIII A munkavédelmi felügyel őség a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizet őhelyet, ennek hiányában az illetékes megyei (f ővárosi) 1. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez 2. számú melléklet a 27/1996. (VIII 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 64. §-ának (4) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29. 1. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez 15 2. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez 16 Bejelentend ő foglalkozási megbetegedések jegyzéke Bejelentend ı foglalkozási megbetegedések jegyzéke EU kód Kód 1 A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZ İK 100 A1 Akrilnitril által okozott betegsége

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet - a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról Hatály: 2021.VII.27. - 2021.XII.31. f) a munkavállaló jelenlegi munkakörét, FEOR kódját, korábbi munkaköreit (a felsorolásánál jelölendő a munkáltató neve, címe, a betöltött munkakör és. 27/1996. (VIII. 28.) NM RENDELET A FOGLALKOZÁSI BETEGSÉGEK ÉS FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK BEJELENTÉSÉRŐL ÉS KIVIZSGÁLÁSÁRÓL. 1. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető felső határértékei. 2. számú melléklet a 27/1996. 1. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez (hatályon kívül helyezett rendelkezés) 2. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez. Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke. A) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK 1. Zaj okozta halláskárosodások 2. Helyileg ható vibráció okozta betegség 3

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakró 5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az egyes egészségre ártalmas munkakörülmények között foglalkoztatott dolgozók napi munkaidejéről szóló 6/1981. (VII. 23.) EüM-MüM együttes rendelet hatályát veszti. Melléklet a 26/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez 2. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez 37 3. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez 38 A B 1 Intézmény Számlaszám 2 Emberi Erőforrások Minisztériuma 10032000-01491838-00000000 3 Egészségügyi Nyilvántartási és 10032000-00285788-0000000 (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a munkavállaló keres ıképtelensége felülvizsgálatának munkáltató általi kezdeményezése 15 800 Ft V. Gyógyszerrendeléshez szükséges számítógépes program min ısítése 252 100 Ft 2. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez Bszt. 2. melléklet 1. és 2. pontjai BCAA111 ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK =BCAA1111+BCAA1112+BCAA1113= = BCAA1101+ BCAA1102 Bszt. 2. számú melléklet 3. a) és 6. pontok BCAA1111 Befizetett jegyzett tőke Az Szmt. 35. § és egyidejűleg a Bszt. 2. melléklet 3. a) és 6. pontjának megfelelő befizetett jegyzett tőke névértéke

Régikönyvek, Damásdi Katalin - Foglalkozás-egészségügyi jogszabályo 8. § (1) Ha a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény - az önbejelentésre kötelezett halálát kivéve - következik be, a bejelentésre kötelezett a körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül a 7. számú melléklet szerinti adatlapon köteles ezt a nyilvántartónak bejelenteni

q)2 könny munka: az egészséget nem veszélyeztet munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeirl szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 3. számú mellékletének 2. táblázata szerint könnynek minsül munka 2. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez 1/A. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok 1. Alap- és szakápolási tevékenységek 2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok 3. Gyógytorna 4. Fizioterápia 5. Szociális tevékenységek. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R2. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 3. Záró rendelkezések 6. §Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere 1. melléklet a 18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelethez Az R2. 1

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:. 1. § (1) Az Szt. 92/D-92/H. §-aiban foglaltak. 9.1.2. melléklet a 9 / 2020 ( (VIII.28.) ) önkormányzati rendelethez Oszlár Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételeinek , kiadásainak módosítás A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést, valamint a külön. 9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 1. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelethez Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéhez Kérjük az adatlapot írógéppel vagy nyomtatott betűkkel töltsék ki! Nyilvántartási szám 1 1. melléklet az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez 2. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás m őködtetésének tárgyi feltételei 1. M őködtetés központja: 1.1. irodahelyiség a legszükségesebb bútorokkal ellátva

NM rendelethez 2. számú melléklet a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelethez. Title Dokumentum7 Author: Kameleon98 Bt Created Date: 4/7/2010 10:18:39 A 3. melléklet a 15/2019. (VII. 26.) EMMI rendelethez 2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez104 A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai 1. Az R1. 2. számú melléklet A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai megjelölésű rész a következő sorokkal egészül ki: (Kód Index Tevékenység. Jogalapja: 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés Kérdőív: 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 4. számú melléklete Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (a 2. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez Az R. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1. Az R. 2. számú melléklete a szövegrészt követen a szövegrésszel egészül ki. 2. Az R. 2. számú mellékletében a 27 6, 04 S 1C t au shm. expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 6. sz. melléklete szerinti Értesítést, úgy az abban foglaltak szerint kell, hogy meghozza döntését, mérlegelési lehetősége nincs. Előfordul, hogy a biztosított keresőképtelenségének ideje alatt derül ki, hogy

1. számú melléklet a 37/1996. (X. 18.) NM rendelethez IV. Mesterséges közfürdó vízhasználata 12. A kózfürdómedence vzébe csak az Országos Tisztifóorvosi Hivatal által engedélyezett vegyszer és fertótlenítószer adago/ható. 3. számú mellék/et a 37/1996. (X. 18.) NM rendelethez Fürdómedencé 2. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez A 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzési rendszerben akkreditált képzések: a nyilvántartó képviselőjének aláírása 6. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 8. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez Nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások díjtételei 323/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet az Országos Vérellátó.

27/1996. (Viii. 28.) Nm Rendelet a Foglalkozási Betegségek ..

  1. 6. Fegyveres biztonsági őrség, személy- és vagyonvédelmi tevékenység 7. Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök Mozgó munkaeszközök, munkaeszk 5. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek * 1. Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi.
  2. 2. számú melléklet a 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelethez 9. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a terhes nők, a nemrégen szült nők és a szoptató anyák foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges 1

26/1996. (VIII. 28.) NM rendele

8. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szövet-, sejtdonorok esetében elvégzendõ laboratóriumi vizsgálatok (a reproduktív sejtek donorai kivételével) 9. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szövetek (sejtek) donációs és gyûjtési eljárásai. 9/a. számú melléklet a 18/1998. (XII 2. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez16. A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok. 1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése. a)17 Az óvodás korú gyermekek vizsgálata járvány és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése. 5. számú melléklet a 10/1996. (III. 25.) PM rendelethez 150 A vámúttá nyilvánított határátkelőhelyek jegyzéke 150 6. számú melléklet a 10/1996.(111.25.) PM rendelethez 153 7. számú melléklet a 10/1996. (III. 25.) PM rendelethez 156 A Vámérték Bevallás kitöltési szabályai 156 8. számú melléklet a 10/1996.(111.25.) PM. 2. §Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 3. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 254/2019. (X. 28.) Korm. rendelethez Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 28. sorral egészül ki: (A B

MELLÉKLET A 30/2004. (XII. 6.) HM RENDELETHEZ. Egészségkárosító kockázati tényezők, beosztások (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. számú mellékletét kell figyelembe venni. f) Hősugárzás: A munkavégzés során be kell tartani a 3/2002. a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. §-ában és a 2. számú. 4. számú melléklet a 36/1996. (XII.11.) FM-NM-IKIM együttes rendelethez Az új adalékanyag felhasználási és gyártási engedély kérelem tartalma. 1. Általános adatok 1.1. Az adalékanyag megnevezése, E száma: 1.2. Az adalékanyag pontos összetétele (természetes anyagok esetében elegendő az eredet és az előállítás

25/1996. (VIII. 28.) NM rendele

2. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz AZ . EG~SZS~GÜGYI ALAPELLÁTÁSIIGAZGATÓSÁG ALAPíTÓ OKIRATÁNAK MÓDOsíTÓ OKIRATA . A Közgyűlés . Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatai ról szóló 2011. évi . CLXXXIX. törvény 41 2. melléklet a /2012. ( ) HM rendelethez 1. Az R. 2. számú melléklete helyébe a következ ő rendelkezés lép: 2. számú melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rende lethez A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a HM Tábor Melléklet a 4/1999. (V. 7.) HM rendelethez [9. számú melléklet a 4. Munkavédelmi Szabályzat 1. számú melléklet 27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 15. 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni véd őeszközök követelményeir ől és megfelel őségük tanúsításáról 28. 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonság (10.30.) Ör. számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 2.§ Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép

2. § (1) A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §- a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki: (7) Az 1. számú melléklet II. 11 KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Innovációs és Technológiai Minisztérium PROJEKT CÍME: Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100% PROJEKT TARTALMA: >> Részletek PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. - 2022.03.31. PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7. 1 Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác, Kölcsey Ferenc u. 4. Tel: 06-27-504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu 6. számú melléklet a 16/1996. (V. 1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez. A területi funkciók értelmezése a Településrendezési Tervben használt fogalmaknak megfelelően (a beépítésre nem szánt területekre vonatkozóan 27/2006. (XII. 27.) KT rendelet. a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről 1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.

4. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez ..

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:. A rendelet hatály 1. számú melléklet a 36/1996. (XII. 11.) FM-NM-IKIM együttes rendelethez . A dohányterméket elõállító üzem létesítéséhez szükséges szakhatósági hozzájáruláshoz benyújtandó adatok . 1. A dohánytermék elõállító hely tevékenységi körének meghatározása. 2. Hivatalos helyszínrajz. 3. Technológiai. 6 A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról A 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda

Foglalkozás-egészségügyi jogszabályok - Damásdi Katalin

7. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez. A hazaitól jelentősen eltérő éghajlatú és fokozottan járványveszélyes területek. 8. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez. A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések. 9. számú melléklet a 33/1998. Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2018. évi 4. számú előirányzat módosítás 1./54.sz. oldal 1. melléklet a. 1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. pont; 7001/1998. (PK 1.) PM-NM együttes irányelv. Október 15. Villamosenergia-számlázás. Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltató

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

Melléklet: Előterjesztés Pécel Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről szóló 27/2008. (VIII.1.) számú rendeletének módosításáról és egységes szövegéről szóló 2/2010. (I. 29.) számú rendelete hatályon kívül helyezésérő 10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba, egyidejűleg az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról szóló 26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet mellékletének 8. pontja. 6. számú melléklet a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez A Kádár-sziget Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei Baja 0717-ből 115 A2, 115 B2, 115 C2, 115 D2, 115 TN2, 115 VF 7. számú melléklet a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

A Magyar Köztársaság Hivatalos Lapj

2. számú melléklet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelethez Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma I/B.) A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZ ŐJÉNEK [A VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖR GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 72/1996. (V. 22.) KORM. RENDELET 24. §] ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA 1 Bródy Sándor utca 11-27 Corvin sétány 6-8, 7-9 Gutenberg tér 3,4 Harminckettesek tere 1-9, 2-6 Horánszky utca 1-27, 2-26 Illés utca 26-40 Jázmin utca 1,2-16 József körút 31/B — 53 Kölcsey utca 1-3, 2-6 Lőrinc pap tér 2,3 Maria utca 1-23, 2-28 Mikszáth Kalman tér 1,2, 3,4 Prater utca 51-5 -2­ 10.) A Váci Mihály Kulturális Központ 2014. január . l-jétől érvényes 28. melléklet szerinti Alapító Okirat kiegészítésével, valamint 2014.március 1. napjától hatályos Alapító Okiratának 29. számú melléklet

Magyar Közlön

aránya 19,2%. 10. A 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegység területének mintegy 95%-a alkalmas vadgazdálkodásra. A vadgazdálkodási tájegység területének mintegy felét (52,6%) borítják szántó- és gyepterületek, az erd aránya 28,7%. 2. melléklet a 10/2018. (VII. 3.) AM rendelethez 2. számú melléklet a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 25%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések (A felsorolás a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító számot és megnevezést tartalmazza.) 1111 Kerekes traktorok 1112 Lánctalpas traktorok 1113 Gumihevederes traktorok 1121 Eszközhordozó 2.1.1.5. az iskola maximális létszáma: 563 fő 2.1.1.6. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 2.2. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga Helyrajzi száma: sárvári 538 hrsz, sárvári 539 hrsz, sárvári 540 hrsz. Hasznos alapterület: 3005 nm 2. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez A R. 2. számú mellékletének módosítása 1. Az R. 2. számú melléklete A. Részének I. fejezete a következő 13 - 15. ponttal egészü

testületi dokumentumok. 2021. 202 7 7 1. számú melléklet a /2009. ( ) SZMM rendelethez Az Ir. 1. számú melléklete A részének 2.6. lakóotthon pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.6. lakóotthon fogyatékos személyek lakóotthona ápoló-gondozó célú rehabilitációs célú pszichiátriai betegek lakóotthona szenvedélybetegek lakóotthon 2. sz. melléklet a ./2010. (XII. .) önkormányzati rendelethez (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. 1671 / 3 Ősz u. telek 842 1 000 27 Kerekegyháza Farkas János u. 2190 Intézmény terület 9 988 2 996 28 Kerekegyháza Baracsi u. 2270 / 1, Építési terület 8 812 2 644 d) a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 5. számú melléklet szerint fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál kétévente, (ide tartozik a képernyős munkavégzés is) e) a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett, a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. számú melléklet szerinti munkavállalónál évente A 3. számú melléklet 1.2.2.6. pontja a Magyar Közlöny 1999. évi 20. számával helyesbített szöveg. 4. számú melléklet a 2/1999. (II.5.) EüM rendelethez Haszonállatok kezelésére nem használható hatóanyagcsoportok és hatóanyagok 1. Aristolochia fajok és készítményei 2. Avoparcin 3 . számú melléklet . a 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelethez. 1. 2345. 6. Étkeztetés. Személyi térítési díj (egy ellátási napra) Az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjhoz viszonyítva (Ft) Normál/diétás étel szállítással (bruttó) Szállítás: (csak szállítást igénybe vevők) (bruttó