Home

Óvodapedagógus gondozási feladatai

Kislexikon Az óvodapedagógus feladata a sajátos nevelési

  1. Az óvodapedagógus ajánlott feladatai az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelésében; A különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe. Mozgásszervi megbetegedés (pl. ízületi gyulladás, végtagtörések stb.) átmeneti állapot. Ebben az esetben nem.
  2. A dajka sajátos feladatai az óvodapedagógus szemével. Az érzelmi segítség is gondozás (lélekgondozás). A kicsik érkezésénél ez nagyon fontos. Legyen a csoportja számára a gondoskodás! Biztosítsa a feltételeket a gondozási tevékenységekhez (tisztaság, eszközök-WC papír, fogkrém, zsebkendő a helyén legyen stb.).
  3. Óvodapedagógus feladatai: Tisztálkodás - A napirend keretei között elegendő időt biztosít a gondozási teendők egyéni tempó szerinti végzésére. - A különböző fejlettségi szinteket figyelembe véve arra törekszik, hogy a gyermekek egyre önállóbban elégítsék ki szükségleteiket
  4. den évszakban. A gondozási feladatok teljesítése miben segíti a gyermek szükségleteinek, komfortérzetének kielégítését: megteremti-e a nevelési hatások komplex érvényesülésének feltételeit, alapja-e a jó szokások kialakításának
  5. A feladatok teljesítése délutános beosztás szerint - Teljes önállósággal kapcsolódjon be a mentor óvodapedagógus iránymutatásai alapján a tevékenységekbe (gondozási feladatok, udvari játék, mesélés, játék )! - Készítse el - a mentor óvodapedagógus által meghatározott időpontig - a következő hé
  6. A feladatok megoldásához csak kék tintaszínű tollat használhat! A ceruzával vagy más tintaszínű tollal írt Kati néni nyugdíjas óvodapedagógus, mai napig szépen zongorázik, muzsikájával rendszeresen gondozási szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását
  7. Óvodapedagógus szak levelező tagozat 7 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve): I. félév: Óvodai gyakorlat 1. 5 napos óvodai hospitálás; ismerkedés az óvodai csoport életével, bekapcsolódás a gondozási feladatok ellátásába; Óvodai bemutató 1. (1 csütörtök/félév; ének-zene, vers-mese

FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI című fejezet Játék alcím tartalmában: a szabad játékra helyeződött a figyelem, az óvodapedagógus tudatos jelenlétének felelősségét hangsúlyozó elvárással, a sorok között rendezésre kerültek a játékfajták fő-és fajfogalmai Figyelje a gondozási munkát, a nevelői feladatokat, óvodapedagógus tanítási. Nevelés a gondozás folyamatában; gondozási feladatok a gyermekkor A bölcsőde és óvoda a szocialzációs folyamat mellett az egészségnevelésben is fontos szerepet tölt be

Óvodai gondozási feladatok, az óvodapedagógus gondozási tevékenysége. A tisztálkodással kapcsolatos tevékenységek szerepe az egészséges életmódra nevelés folyamatában. A személyes higiéniával kapcsolatos szokásrendszer kialakítása. A napirend és a ritmikus hetirend szerepe az óvodai tevékenységben Óvodapedagógus. Budapest Millennium Ovi Kft. kezdéssel: - magyarul beszélő óvodapedagógust - angolul beszélő óvodapedagógustÓvodánk a Nemzeti Színház tőszomszédságában kapcsolatos gondozási feladatok ellátásaAdminisztráció Óvodapedagógus végzettségAlapvető számítógépes ismeretekAngol csoport profession.hu - 5 napja - szponzorált - Menté

8.1. FOLYAMATOS FELADATOK: óvodapedagógus 15 12 fejlesztőpedagógus 1 1 pedagógiai asszisztens 2 2 óvodatitkár 1 1 dajka 7 7 konyhai dolgozó 2 2 kertész - karbantartó 1 1 1800 óráig az óvodapedagógusok mellett látják el a gondozási és takarítási feladataikat. A pedagógia 1.Gyermekek fogadása, gondozási feladatok ellátása (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)2. Szabad játék, párhuzamosan végezhető tervezett differenciált tevékenységek a csoportszobában és a szabadban.3. Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése.4 − A gondozási feladatok gyakorlása. − A csoport szokásrendjének megfigyelése. − A játéktevékenység folyamatos megfigyelése, szervezése, irányítása. − Az anyanyelvi nevelés és testnevelés szervezeti formáinak, munkaformáinak, módszerei-nek megfigyelése. − Megadott szempontok alapján Pedagógiai napló vezetése

Önálló feladatok - Beszélgessen az óvodapedagógusokkal az óvodai életről. - Segítsen a gondozási feladatok ellátásában. - Ismerkedjen a gyerekekkel. - Az óvodapedagógussal történt előzetes megbeszélés alapján kapcsolódjon be a gyerekek játéktevékenységébe. Vállaljon szerepet és vegyen részt udvari játékokban Nevelési-gondozási feladatok ellátása az óvodai csoportokban. Esetenként: hiányzó óvodapedagógus helyettesítése - altatás - csoport kísérése - tartásjavító ill. lábtorna értekezletek stb. Vezetői feladatok, intézményi munkaszervezés, továbbképzés, fenntartói adatszolgáltatás, gyermekvédelmi feladatok Apor Vilmos Katolikus Főiskola Óvodapedagógus szak nappali tagozat 3 A hallgató feladatai az óvodában az Összefüggő külső szakmai gyakorlat 1-4. során: _____ 36 A bölcsődei hospitálás általános előírásai az Összefüggő külső szakmai gyakorlat 1. során: _____ 38 A bölcsődei megfigyelés szempontjai: _____ 3

Az óvodapedagógus gondozási feladatainak gyakorlatvezető általi bemutatása: mutassa be a tervezés folyamatát (esetleges speciális gondozási feladatok); ismertesse a hallgatói munka értékelésének folyamatát. 3. Az óvodapedagógus nevelési feladatainak gyakorlatvezető általi bemutatása Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08) 3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya. Átmeneti vagy tartós családi gondozást, nevelést, személyes törődést biztosít a családjából kiemelt, árva, vagy egyéb okból társadalmi gondoskodást igénylő gyermekek számára, szüleik helyett neveli és gondozza őket

Gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus munkakőri leírása. 1.2 Tanácsadás · a hozzá fordulóknak,-otthoni körülmények között is megvalósítható- ötleteket, tanácsokat,esetleg hozzáférhető szakirodalmat ajánl a felmerülő problémák kezelése érdekében · felkérésre konzultációt biztosít az oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak és szakembereine Az óvodai élet megszervezésében a gondozási feladatok ellátására is kiemelt figyelmet fordítunk. Az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársakkal együttműködve, a gondozás folyamatában is nevel, bizalmas kapcsolatot alakít ki a gyermekekkel, segíti önállóságuk fejlődését Óvodapedagógus - új. Balatonalmádi, Veszprém megye Almádi Magocskák Óvoda pályázatot hirdet Almádi Magocskák Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Helyi Nevelési .hu/ honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 3.1.3. óvodapedagógus Kisgyermeknevelő 3.2 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsődei, mini bölcsődei ellátást nyújtó intézményben szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt. A szakmai gyakorlatok helyszíne.

Az egészséges életmódra nevelés elemzése, értékelése

Óvodai gondozási feladatok - Betonszerkezete

A módszertani stúdiumokon szerzett ismeretek alkalmazása az óvodai gyakorlat során Az óvodapedagógus gondozási-nevelői munkájának megfigyelése és egyre önál- A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bib-liográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg. A. 1. Szervezési - gondozási feladatok megoldása 2. Figyelem megosztása (játék, feladatvégzés, gondozás összhangja) 3. A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága, igényessége 4. Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét, változatosságát) 5 · a csoport szokásrendszerének megismerése a gyakorlatban és a gondozási teendők önálló ellátása; hogy mik az óvodapedagógus feladatai a kezdeményezett tevékenységek során. Borítólap: az egyetem, a kar neve, portfólió, saját név, tagozat, félév (hányadik féléves gyakorlat),. 10529-16 A napközbeni gyermekellátás feladatai. 10530-16 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai . 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 11499-12 Foglalkoztatás II. A Kisgyermekgondozó, - nevelő tanfolyam szakmai vizsgája: Gyakorlati vizsga: napi gondozási feladatok ellátás A mozgásokhoz kapcsolódó gondozási feladatok elősegítik a helyes higiénés szokások kialakítását is. Az óvodapedagógus feladata, hogy megteremtse a feltételeket a gyermekek egészséges fejlődéséhez. Alapvető feladat, hogy jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben mozogjanak. Lehetőség szerint mozogjanak a szabadban

Óvónő, óvodapedagógus, óvó néni állás (3043 db állásajánlat

Az óvodapedagógus munkájának segítése, óvodai dajka feladatainak ellátása (óvodás korú gyermekek gondozási feladatai, ételosztás, takarítási és konyhai 9 napja · egyebek... Összes állás: Budapest XXI 1.5 Az óvodapedagógus és dajka együttműködése A speciális nevelési szükségletet biztosító óvoda programjának megvalósítása során a dajka, és az óvodapedagógus munkája összehangolttá válik. A dajka a gondozási feladatok során magatartásával, viselkedésével, jó beszédpéldával hatást gyakorol a gyermekekre A hallgató feladatai az egyéni gyakorlat során: Vegyen részt segítőként az óvodapedagógus tevékenységében, eközben figyelje meg eljárásait, magatartását. Vállaljon feladatot a festés, rajzolás, mintázás, kézimunka tevékenységek (gondozási feladatok, játék stb.) megfigyelése a mentor álta Feladatok: Az éves tervek megvalósulását követően értékelés készítése a célok, feladatok nevelési gondozási tervek is tartalmazzák, hogy mivel, hogyan a gyerekek felterjesztése minden óvodapedagógus kötelessége. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő fejlődése érdekében

Az óvodapedagógus munkájának segítése, illetve gondozási feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK, GYAKORLATVEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉS GYAKORLAT-VEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA tanegységek: 1. Megfigyelés, bekapcsolódás az óvodai életbe (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai interakciók elemzése (csoportos szakmai gyakorlat) 2. félé -Nevelési terv (gondozási feladatok, szabadidős tevékenységek, szokások . kialakítása)-Egyéni fejlesztési lapokon rögzítjük: az . Óvodapedagógus nevelési munkájának értékelési szempontjai: A nevelési programban megfogalmazott célok és feladatok, továbbá a munkaköri leírásban szereplő elvárások teljesítési. Vegyen részt segítőként az óvodapedagógus tevékenységében, eközben figyelje meg eljárásait, magatartását. A játékidőben mentori segítséggel, majd egyre önállóbban vegyen részt a játéktevékenység szervezésében, irányításában, a gondozási feladatok önálló elvégzésében

2020-2021 Nevelési Év Munkaterv

mosdója van, mely lehetővé teszi a gondozási feladatok kényelmes végzését. Jól felszerelt tornaszobánk elősegíti a gyermekek mozgásfejlesztését, mozgásigényének kielégítését. A helyiségek a gyermekek adottságaihoz igazodó bútorzata új, modern. A berendezési tárgyaik megfelelnek a 20/2012. (VIII. 31. FERENCVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA (Bp.1096 Thaly K. u. 38. sz.) M U N K A T E R V 2019/2020. Intézmény OM- azonosítója: 034408 Intézményvezető Gondozási feladatok elosztása az óvodai dolgozók között. 18. Munkatevékenységek és nevelő hatásuk Munkatevékenységek az óvodában. A játék és munka összehasonlítása. A munka tevékenység mint nevelési lehetőség - hatások, elérhető eredmények, helyes alkalmazási módok. 19

A munkakörben a legfontosabb a szeretettel teli, bátorító, vidám légkör megteremtése, ahova nap mint nap örömmel érkezik a gyerkőc. További feladatok: a bölcsis korú gyerekek körüli mindenféle tevékenység: gyerekek fogadása reggel, játékkezdeményezés, gondozási feladatok (segítsé.. ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR. Budafok -Tétény. Budapest XXII. kerület. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján. Az iskolai végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatát. Több mint 30 napja. Állás mentése. Nem iratkozok fel. Álláshirdetés jelentése

FEOR-08 - 3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású any

Az óvodapedagógus, a pedagógiai asszisztens és a dajka modell a társas viselkedés szempontjából. A gyermekek társas kapcsolatai tevékenységek közben alakulnak, fejlődik egymáshoz való viszonyuk (szimpátia, barátság). A társas együttműködés során alkalom van az egymáshoz viszonyításra, az én határok megtapasztalására A gondozási feladatok teljesítése bens őséges gyermek- óvodapedagógus, gyermek - dajka kapc solatot feltételez. Testápolás: Toalett használatával kapcsolatos tevékenységek figyelemmel kísérése, támogatása, szükség szerint fizikai segítség nyújtása nagy türelmet, megértést igényel Az óvodapedagógus személyisége, pedagógiai nézetei, a nevelés hogyanjai. gondozási feladatok-személyi higiénia-egészséges öltözködés-egészséges táplálkozás-mozgás szükséglet kielégítése - a gyermek mozgásszerveinek tervszerű fejlesztése. Az egész nap mozgáshoz kötött. Szabad mozgás, séta A Mesterpedagógus feladatai •Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben vesz részt •Szaktanácsadói feladatokat lát el •Munkaidő-kedvezmény: •neveléssel-oktatással lekötött idő: max. 25 óra (óvodapedagógus) •Heti 1 napra mentesítés a munkavégzés alól (szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása A tevékenység általános fejlesztési feladatai: Az egészséges életmód alakítása: a folyamatos légcsere és a megfelelő fényviszonyok (főként a természetes fényforrás, szükség esetén mesterséges fény) biztosítása a csoportszobában; a gondozási tevékenységek segítése; a gyermekek mozgásigényének kielégítése.

Gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus munkaköri leírás

Közigállás óvodapedagógus állás Veszprém megye (7 db új

A közalkalmazotti járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Pályázati feltételek: • Főiskola, óvodapedagógus, • óvodapedagógus - Legalább 1-3 év - 5 hónapja - Mentés Pedagógiai asszisztens - új Dunapataj - Harta 6 km Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár -Dunapataj. 3.1.2 Az óvodapedagógus feladatai:..... 13 3.1.3 Az egészséges életmód alakításának várható eredményei 6-7 éves Az óvodapedagógusokkal együttműködve kiemelten a gondozási feladatokban vesznek részt a csoportszobában és az udvaron egyaránt. Tárgyi feltétele

Esszencia. A környezeti nevelés prioritását az EU-s irányelvek és ennek megfelelően a közoktatási törvény írja elő, tehát nem lehet esetleges, személyfüggő, hanem minden pedagógus feladata és kötelessége, hogy a gyerekek életkorának megfelelően alakítsa a tanulási környezetet feladatai: -segíti az óvodapedagógus nevelő-oktató munkáját-segíti a gondozási feladatok ellátását - segíti az ünnepi és szabadidős tevékenységek szervezését - kísérő kirándulásokon, sport rendezvényeken, múzeumlátogatáson, könyvtár látogatáson, uszodába

A nevelési- gondozási év tervezett feladatai 64 7. Programok, szülőcsoportos beszélgetések 66 8. 2019 - 2020. nevelési év 66 9. Élelmezéshez kapcsolódó feladatok 68 10. Ellenőrzési feladatok 68 10.1. Dokumentáció ellenőrzése 68 10.2. Egyéni megbízatások ellenőrzése 69 11 7.1.2.1.4 Szervezési feladatok a gondozási tevékenységekben..... 49.o 7.1.2.1.5 Pedagógiai elvek a gondozásban 7.3.3 Az óvodapedagógus feladatai..... 100.o 7.3.4 A fejlődés (várható) jellemzői óvodáskor végére. Óvodapedagógus Óvodavezető Óvodapedagógus Óvodapedagógus Óvodapedagógus Folyamatgazda Segíti társait a gondozási, közös tevékenységekben Szívesen vállal közösségért végzett munkát Segít ő készség Elfogadja a másságot, segíti a beilleszkedésüket Befogadás értékelése Szokás- szabályrendsze

dokumentációkkal. Megfigyelte, majd bekapcsolódott a gondozási feladatok ellátásába, a játéktevékenységek feltételeinek megteremtésében. Szarvas Gál Ferenc Főiskola másodéves tanító és első éves óvodapedagógus hallgató, öt napot töltött gyakorlati képzéssel ebben az évben a Nyuszi csoportban Megfigyelte, majd bekapcsolódott a gondozási feladatok ellátásába, a játéktevékenységek feltételeinek megteremtésében. Tóth Nikoletta Krisztina (Szarvas Gál Ferenc Főiskola) másodéves tanító és első éves óvodapedagógus hallgató, öt napot töltött gyakorlati képzéssel ebben az évben a Nyuszi csoportban

FEOR-08 - 3513 Szociális gondozó, szakgondoz

Óvodai nevelési feladatok, Óvodai gondozási feladatok, Óvodai munkajog, munkavédelem, Foglalkoztatás I.-II., Munkahelyi egészség és biztonság. A záróvizsgán részt vétel feltétele: a fenti modulokból minden hallgatónak modul záróvizsgát kell tenni A közalkalmazotti megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógus munkájának segítése. Gondozási feladatok úton Blattner Edit részére a bobitaovoda10 E-mail - 2 hónapja - Mentés óvodapedagógus Budapest, XIX. Rákosmenti Bóbita Óvoda - Kapcsola feladatok 3.1. Mellékhelyiségek takarítása 3.2. ÁNTSZ előírt szabályainak betartása 3.3. Óvoda udvarának és környékének, kertjének gondozása, tisztán-tartása 4. Gondozási és egyéb feladatok a gyermekek körében : 4.1. Öltöztetésben segítségnyújtás. Gondozási feladatok segítése, nevelési követelményeknek. 2 Tartalom -Jogszabályi háttér-Egyéb szabályozási háttér-Intézmény adatai-Nevelési év rendje-Intézmény céljai, feladatai-Célok szerint intézkedési terv lebontva-Személyi feltételek- humán erőforrás-Tárgyi feltételek-anyagi erőforrás-Óvodai gyereklétszám:-Óvodai eseménynaptár-Belső továbbképzés programja-Ellenőrzési ter

Az Óvodai Dajka tanfolyamról Óvodai Dajka Tanfolya

A védőnő kiállítja a gondozási könyvet, és tájékoztatást nyújt a szűrések rendjéről. A várandós anya már ekkor megbeszélheti a védőnővel, ha nem igényli a szolgáltatást. Ezt írásba foglalják, a védőnő pedig a Gyermekjóléti Szolgálatnak jelzi az anya döntését, ahol tudomásul veszik azt Hétfőtől - péntekig: 12-13-ig: ebédeltetés, gondozási feladatok Az óvodavezető helyettesít: óvodapedagógus betegsége, vagy egyéb hiányzása alatt

Ezekre a kerületi állásokra keresnek szakembereket Obuda

Intézményi takarítási feladatok ellátása munkaköri leírás szerint , rendje: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot. Lábatlan - Óvodapedagógus 2 - Óvoda utca a pályázatnak a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ címére történő megküldésével (3296 Zaránk, Dózsa György utca. Óvodánk reggel 7-től, délután 18 óráig van nyitva. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A reggel érkező gyerekeket, 7 és 8 óra között a Napkelte csoportban várjuk, ahol óvodapedagógusunk megteremti a megérkezés, ébredezés és a közös játék feltételeit A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A házi segítségnyújtás keretében biztosítja: - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának.

A 2019/2020. nevelési év beszámolójában meghatározott célkitűzések, feladatok II. Az óvoda nyitvatartása: Hétfőtől péntekig 7.30-17.30. A nyitvatartási idő egészében biztosított az óvodapedagógus jelenléte. Helyzetelemzés Személyi feltételek - dolgozói létszám vezetők óvodapedagógusok / kötött óra csoportban. Óvodapedagógusi feladatok ellátása a 2011.évi CXC tv. a köznevelésről, 326/2013 (VIII.31.) korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1999 évi XXXIII tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló, a 20/2012 EMMI rendelet alapján nevelési.

Körmöci Katalin személyes weboldal

Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus. vezénylés szerint A munkavégzés halmozottan sérült lakók között történik. Több műszakos munkarend: 06:00-14:00,10:00-18:00,11:00-19:00 nincs Munkakör kiegészítése kisgyermeknevelő Kapcsolódó nyertes pályázat Felajánlott havi bruttó kereset (Ft) 248 514 - 275 283. Az óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása a törvényi előírások és az intézmény Pedagógiai Programja szerint. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Kisgyermek gondozó - nevelő tanfolyam - Oktatási Stúdió 90

- 2 fó óvodapedagógus sikeres minösítési eljárás után MESTER fokozatba kerül, 2021.01.01-jétöl történik me az átsorolásuk - 1 fó Gyakornok, minösító vizsgát tesz (2020.12. 04.), sikeres vizsga után PED I. fokozatba átsorolásra kerül. - 9 fó óvoda eda ó us soros elóre lé óa bértábla ala 'án Az óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében, közreműködik a gondozási feladatainak ellátásban és a gyerekek étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásában a pedagógiai program szerint. részt vesz a környezet építésében, szépítésébe

Óvodapedagógus szak - PT

Pedagógiai asszisztens Intézményi szintű tevékenységet lát el Felügyeletet lát el Kíséri az egyes tanulókat, vagy csoportokat Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt Részt vesz az általános jellegű közvetlen pedagógiai munkában, illetve az előkészítésében Szabadidős tevékenységet végez A távollévő tanárt helyettesíti az óráján A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam nélkül a szakmában lehetetlen elhelyezkedni. A szakmában dolgozók feladatai közé tartozik az pedagógus vagy családsegítő munkájának segítése, a gyermekekkel való foglalkozás, az oktatási módszerek és a nevelési módszer megfelelő megválasztása, valamint gyermek és ifjúság védelmi feladatok ellátása Mit tanulnak a csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgatók? Általános szakterületi ismeretek: A 0-5 éves korosztályra és a családra vonatkozó pedagógiai, életvezetési ismeretek. Főbb nevelési terültek és módszerei: beszéd- és játéktevékenység, ének-zene, mozgásos és alkotótevékenységek, mese,vers, báb Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali . nappali tagozat 2 T A R T A L O M ismerkedés az óvodai csoport életével, bekapcsolódás a gondozási feladatok ellátásába; Óvodai bemutató 1

Óvodapedagógusi feladatok munkaköri leírás alapján Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: • Főiskola, óvodapedagógus Óvodapedagógus/dajka pedagógiai asszisztens 8. old. 2.2. Csoportok és létszámadatok 10. old. Nevelési év célja és fő feladatai 37. old. 4.1. Elsődleges cél/célok 37. old. 4.2. A célok elérését támogató kiemelt feladataink 37. old. Siófok Város Gondozási Központ Család- Gyermekjóléti Szolgálattal történő. Kovács Miklósné Óvodapedagógus GYIV felelős, Mentor-magyar. Balesetvédelmi felelős, 5. Tóth Vivien Német Nemzetiségi Óvodapedagógus NNMK tag, gyakornok 6. Romhányiné Lieber Mónika Óvodapedagógus NNMK tag, gyakornok 7. Seres Imréné Óvodapedagógus Alapítványi kuratóriumi tag, MIP mk. tagja, Mentor 8